Tel: 86-20-32203220
Email: IR@bio-thera.com
Fax: 86-20-32203218

Address: Floor 5, Building A6, 11 Kai-Yuan Blvd, Huangpu District, Guangzhou, China

Zip Code: 510530